Wednesday, March 25, 2015

1928: The team of Patras Nautical Club

The team of Patras Nautical Club – Greece in 1928
Source: courtesy of Takis Kalokairinos