Wednesday, September 28, 2011

1986: The team of Patras Nautical Club

The team of Patras Nautical Club in 1986. Standing L-R: Anastasopoulos, Georgiou, Sarakinis,Kouretas,  Moiralis, Prapopoulos (President), Dendrinos, Kakoulidis. Squatting L-R: Rakitzis, Vasilopoulos, Tsoutsanis, Bloudros.
Source: Patras Nautical Club archives, courtesy Takis Kalokerinos

1977: The Juniors team of Patras Nautical Club


The Juniors team of Patras Nautical Club coached by Milo Lusic. Standing L-R: Milo Lusic (Coach), Petroutsos, Paparodopoulos, Vasiliou, Dotsikas, Lykoudis, Valsamos. Squatting L-R: Economou, Dalietos, Kouloubis, Kalokerinos.
Source: Patras Nautical Club archives, courtesy of Mr. Takis Kalokerinos