Wednesday, September 28, 2011

1986: The team of Patras Nautical Club

The team of Patras Nautical Club in 1986. Standing L-R: Anastasopoulos, Georgiou, Sarakinis,Kouretas,  Moiralis, Prapopoulos (President), Dendrinos, Kakoulidis. Squatting L-R: Rakitzis, Vasilopoulos, Tsoutsanis, Bloudros.
Source: Patras Nautical Club archives, courtesy Takis Kalokerinos