Wednesday, March 21, 2012

1985: The National team of Bulgaria

The National team of Bulgaria that took part at Sofia, Bulgaria 1985 European Championships. Standing L-R: Toma Tomov (coach), Delcho Valkov, Vasil Nanov, Andrey Sushkov, Assen Denchev, Georgi Angelov, Nikolay Dagorov, Georgi Gospodinov, Ivan Kovachev (coach); Sitting L-R: Rossen Tsanev, Lubo Bonev, Miroslav Toshev, Nikolay Raykov, Yavor Nestorov, Kostadin Daradanov. 
Source: courtesy Lubo Bonev