Wednesday, March 14, 2012

1984: The National team of Bulgaria


The National team of Bulgaria at the 1984, Varna International Tournament. Standing L-R: Toma Tomov (coach), Delcho Valkov, Georgi Gospodinov, Asen Denchev, Andrey Sushkov, Vasil Nanov, Lubo Bonev, Rossen Tsanev; Seating L-R: Nilkolay Raykov, Miroslav Toshev, Ognyan Ninchov, Yavor Nestorov, Valentin Nikolov. 
Source: courtesy of Lubo Bonev