Tuesday, December 23, 2008

1974: The team of EGO Heraklion, Crete

The team of E.G.O. Heraklion of the island of Crete, Greece that took part in the B’ division Greek Championship held in Rethymnon, Crete in 1974. Back row L-R: Kefalogiannis, Papaleonidas, Tatidis, Neokosmidis, Chatzakis. Fron row L-R: Yiannakis (President), Miralis, Kalokyris, Kokkinidis, Moschonas, Titeris.
Source: courtesy of Mr. Dimitrios Miralis