Wednesday, February 16, 2011

1974: The team of Panathinaicos A.O.

The team of Panathinaicos Athliticos Omilos (P.A.O.), Athens, Greece in 1974. Standing L-R: Petros Pomonis, Makis (Adam) Sotiriadis, Makis Katrakis, Giorgos Theodorakopoulos (Coach), Kanaris Panagopoulos, Nikos Anagnostopoulos, Costas Bostatzoglou, Giorgos Panagopoulos. Kneeling L-R: Yiannis Vlantousis, Kimis Marselos,Panikos Chrysostomou, Costas Kasidocostas, Petros Egoyiannis, Panos Pomonis, .
Source: courtesy of P.A.O. archives