Wednesday, February 16, 2011

1972: The team of Panathinaicos A.O.

The team of Panathinaicos Athliticos Omilos (P.A.O.), Athens, Greece in 1972. Standing L-R: Makis (Adam) Sotiriadis, Kimis Marselos, Panikos Chrysostomou, Giorgos Panagopoulos, Petros Egoyiannis, Kanaris Panagopoulos. Kneeling L-R: Costas Kasidocostas, Makis Katrakis, Panos Pomonis, Costas Bostatzoglou.
Source: courtesy of P.A.O. archives