Wednesday, February 16, 2011

1969: The Juniors of Panathinaicos A.O.

The Juniors team of Panathinaicos Athliticos Omilos (P.A.O.), Athens, Greece in 1968. Standing L-R: Vigo (Coach), Kimis Marselos, Vardakos, Nikos Plytas, Panos Pomonis, Jack Lazaridis (Team Manager). Kneeling L-R: Katsaitis, Xenarios, Yiannis Bostatzoglou, Roussos, Giorgos Tsakoyiannis.
Source: courtesy of P.A.O. archives