Thursday, March 13, 2008

1980: The team of A.N.O.Glyfada, Greece

The team of A.N.O.Glyfada, 3rd in the 1st division of the Greek Championship in 1980. From L-R: Sotiris Tzafolias, Kriton Markoglou, Johnny Kalimeris, Yiannis Pondikis, Tassis Papaioannou, Dimitris Tzouvelekakis, Akis Giannopoulos, Vangelis Pateros, Stamelos, Kyriakos Giannopoulos.
Source: courtesy of Mr. Tassis Papaioannou