Sunday, October 29, 2017

1967: The team of Ethnicos Piraeus, Greece

The team of Ethnicos Piraeus, Greece at Barcelona in 1967. Standing L-R: Garyfallos, Iosifidis, Kalfamanolis, Chatzikyriakakis, Patlakas, Thymaras. Squatting L-R: Karalogos, Tzafolias, Kehagias, Konstas, Kondos.
Source: courtesy Avgoustis Vintzilaios