Friday, August 14, 2015

1967: Ethnicos winner of the Greek Championship.

The team of “Ethnicos Piraeus” winner of the 1967 Greek National Championship. "Ethnicos Piraeus" is the most winning Water Polo team in the history of Greek Water Polo conquering 30 National Championships and 11 Greek Cups the 50’s-60’s-70’s-80’s. Back row L-R:  Yiannis Thymaras, Tsaggas, Thomas Karalogos, Dimitris Konstas , Koulis Iosifidis, Sotiris Tzafolias. Front row L-R: Dimitris Kougevetopoulos, Petros Chatzikyriakakis, Andreas Garyfallo, Petros Kalfamanolis.
Source: courtesy Dimitris Konstas