Monday, January 18, 2010

1968: The team of N.A.O. Kerkyra, Greece

The team of N.A.O.K. (Nautical and Athletic Club of Kerkyra island), Greece in 1968. Standing L-R: Doukakis, Karapanos Yiannis, Boufesis Spyros, Grekas K, Kafarakis G, Trousas Spyros (manager), Tsiminos Spyros, Katsouris Makis, Sgouropoulos Spyros, Karoulis Alkis (coach). Squatting L-R: Mazarakis K, Zoupanos Spyros, Michas Spyros.
Source:
courtesy of Socratis Politis and Spyros Tsiminos