Sunday, October 13, 2019

1988, Seoul: The bronze winners of USSR

The team of Soviet Union coached by Boris Popov, the bronze winner in Seoul 1988 Olympic Games. The USSR team: Yevgeny Sharonov, Nurlan Mendygaliev, Yevgeny Grishin, Aleksandr Kolotov, Sergey Naumov, Viktor Berendyuga, Sergey Kotenko, Dmitry Apanasenko, Georgi Mschvenieradze, Mikhail Ivanov, Sergey Markoch, Nikolai Smirnov and Mikheil Giorgadze.
Source: credit to Yevgeny Grishin