Wednesday, March 6, 2013

1974: The winners of Ethnicos Piraeus


The team of Ethnicos Piraeus winner of the 1974 Greek National Championship. The team: Dimitris Kougevetopoulos, Michalis Armenakis, Thomas Karalogos, Yiannis Karalogos, Yiannis Thymaras (Coach), Koulis Iosifidis, Anargyros Kehagias, Petros Chatzikyriakakis, Naso Kondos, Dimitris Theodoropoulos.
Source: arcives Ethnicos Piraeus