Monday, February 20, 2012

1982: The team of CSKA Sofia, Bulgaria.

The team of CSKA Sofia, Bulgaria in 1982. Standing L-R: Vasil Tomov, Matey Popov, Asen Denchev, Andrey Sushkov, Georgui Gospodinov, Georgui Angelov, Rossen Tsanev. Kneeling L-R: Lubo Bonev, Ivan Valkanov,  Nikolay Raykov, Anton Partalev. 
Source: courtesy of Lubo Bonev