Friday, April 2, 2010

1934: R.N.Napoli vs R.N.Florentia 1-3

Action during the game of Rari Nantes Napoli vs Rari Nantes Florentia (1-3) for the Italian Championship of 1934. The game was held at the sea-pool of Rari Nantes Napoli in Molosiglio, Napoli.
Source: Tutti dli Sports; 15 July 1934